अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन महाशाखा

यस महाशाखाले आयोगको नीति, योजना तथा बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन, समन्वय र नियन्त्रण एवं मानव स्रोत व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यहरु गर्दछ। आयोगको लागि आवश्यक पर्ने Database Maintain गर्ने, आयोगले गर्ने बृहत प्रभाव पार्ने खालका अनुसन्धानमुलक परियोजनाहरूको खाका बनाउने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत यसै महाशाखाबाट हुन्छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका अनुसन्धान तथा बिश्लेषण, प्रकाशन, वाह्य निकायहरुसँगको समन्वय र सम्पर्क तथा अन्य लजिष्टिक कार्यहरु समेत यही महाशाखाबाट सम्पादन हुन्छ।