प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट महाशाखा

यस महाशाखाले तीनै तहका सरकारबाट प्राकृतिक स्रोत साधनवाट प्राप्त हुने विद्युत, खानी तथा खनिज, वन, पर्वतारोहण तथा अन्य रोयल्टीहरूको उपयोग तथा बाँडफाँटमा न्यायोचित समानता कायम हुने उपायहरु आयोगलाई सिफारिस गर्दछ। प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग तथा बाँडफाडँमा उत्पन्न विवादहरु समाधानका उपायहरु, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफलको आकंलन गरी उपयोगको उपयुक्त आधारहरु तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी स्रोतको बाँडफाँटको उपयुक्त आधारहरु समेत यसै महाशाखाबाट आयोगलाई सिफारिस हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोग गर्दा वातावरणीय क्षतिको आंकलन गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोग गर्दा वातावरणमैत्री उपायहरुको सिफारिस गर्ने एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी समेत यसै महाशाखाबाट वहन हुन्छ।