लेख रचनाको लागि अनुरोध

कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागी सूचकको प्रगती पठाउने सम्बन्धमा ।

कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागी स्थानीय तहले आयोगमा पठाउनु पर्ने विवरण ।

अपडेट्स

पदाधिकारीहरु

बालानन्द पौडेल

माननीय अध्यक्ष

जुध्द बहादुर गुरूङ

माननीय सदस्य

अमर राज मिश्र

माननीय सदस्य

विपिन राज निरौला

माननीय सदस्य